Podmínky používání webových stránek

Podmínky používání webových stránek

Obecná ustanovení


Provozovatelem internetových stránek www.svetjecool.cz je obchodní společnost Svět je CooL s.r.o., se sídlem v Opavě, Hořicova 22, 74705, Opava IČ: 174 29 650, DIČ: CZ17429650, Spisová značka: C 90151 vedená u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen „provozovatel“), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.


Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto
stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.


Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.svetjecool.cz (dále jen „Podmínky“). Internetové stránky www.svetjecool.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.


Způsob používání


Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.svetjecool.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.svetjecool.cz nebo je jinak zneužívat,
● zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
● využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
● zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
● vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
● šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.


Omezení odpovědnosti provozovatele


Obsah internetových stránek www.svetjecool.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách ani není finanční poradce. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.svetjecool.cz
Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.svetjecool.cz
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.svetjecool.cz

Investiční disclaimer

Svetjecool.cz je zveřejněna jako informační a vzdělávací služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů.

Provozovatel svetjecool.cz.cz však není zprostředkovatel nebo investiční poradce a neposkytuje investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby.

Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat.

Svetjecool.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat.

Informace poskytnuté na svetjecool.cz  jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost.

Provozovatel svetjecool.cz neodpovídá za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu svetjecool.cz.

Dosavadní výsledky nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.


Odkazy na tyto webové stránky


Protože odkazy považujeme za užitečné, umožňujeme Vám vytvářet na jiných webových stránkách odkazy na tyto webové stránky. Pokud není výslovně ujednáno jinak, když poskytnete někomu odkaz na tyto webové stránky, musíte dodržet následující podmínky a všechny příslušné zákony:

● můžete odkazovat na materiály, ale nesmíte žádné materiály kopírovat,
● nesmíte vytvářet zdání, že provozovatel poskytuje záštitu nebo je spojen s jakýmikoli webovými stránkami, které na tyto webové stránky odkazují, nebo jakýmikoli produkty, službami či obsahem, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky,
● nesmíte vytvářet zkreslenou představu ohledně svého vztahu s provozovatelem,
● nesmíte prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o provozovateli či jeho produktech a službách,
● webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za urážlivý, kontroverzní nebo proti dobrému vkusu;
● webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, smí obsahovat pouze obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.